Arhiva categoriei: Noutăți

Oferta educațională 2017-2018

Pentru anul şcolar 2017-2018, Şcoala Postliceală “Regina Maria” Buzău lansează următoarea ofertă:

DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ
Calificare profesională: Asistent medical generalist
Nivel: 5 avansat
Forma de învăţământ: ZI
Durata studiilor: 3 ani

DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ
Calificare profesională: Asistent medical de farmacie
Nivel: 5 avansat
Forma de învăţământ: ZI
Durata studiilor: 3 ani

siglarm 

        

    Şcoala Postliceală „Regina Maria”

     Buzău, str. Plevnei, nr. 2A, tel./fax: 0238721779

     scoalapostlicealareginamaria@yahoo.com

 

ANUNŢ

CONCURS DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE

  În conformitate cu Ordinul 5625/31.08.2012, cu modificările şi completările ulterioare, Şcoala Postliceală Regina Maria scoate la Concursul de ocupare a posturilor didactice următorul post vacant:

 • 1 post profesor medicină generală;

Postul are viabilitate 4 ani.

Condiţiile de ocupare a postului sunt în conformitate cu prevederile metodologiei de mişcare a personalului didactic din învăţământul preuniversitar aprobate prin OMECI 5451/12.11.2013 precum şi cu OMECI 3045/29.01.2014 respectiv Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările precum şi probele de concurs pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar valabile pentru 2014.

Concursul va avea loc  miercuri, 28 mai 2014 , la ora 09:00, la sediul şcolii din str. Plevnei, nr. 2A, Buzău.

 Înscrierile şi depunerea dosarelor se vor face la secretariatul şcolii zilnic, între orele 10:00 – 14:00,  în perioada 15 aprilie –  16 mai 2014.

Acte necesare la dosar:

 1. Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricolă şi certificat profesional (ultimul pentru absolvenţii liceului pedagogic); 1′) Absolvenţii promoţiei 2014 vor prezenta copia legalizată a adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că au susţinut examenul de licenţă/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultăţii/şcolii postliceale/liceului pedagogic, specializarea dobândită, media anilor de studii şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul pedagogic;

 2. Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice;
 3. Copii de pe certificatele de naştere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele);
 4. Copie de pe actul de titularizare în învăţământ (dacă este cazul);
 5. Decizia inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
 6. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
 7. Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
 8. Copie de pe carnetul de muncă şi/sau copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 9. Avizul medical din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ;
 10. Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice şi nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 11. Numai pentru titulari: adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2008 – 31.08.2014 (dacă este cazul);

 Cerinţele specifice postului si informaţiile despre organizarea concursului se pot obţine de la secretariatul Şcolii Postliceale Regina Maria, telefon: 0238.721.779, e-mail: scoalapostlicealareginamaria@yahoo.com şi www.postlicealabuzau.ro.

 CALENDARUL CONCURSULUI: 

 • Înscrieri concurs………….15 aprilie –  16 mai 2014, orele 10:00 – 14:00
 • Afişarea listei cu candidaţi ………………………..16 mai 2014, ora 15.00
 • *Afişarea graficului de desfăşurare a probei practice/inspectiei la clasă………………………………………………….19 mai 2014, ora 15.00
 • Proba practică/Inspecţie la clasă…………………………..20-23 mai 2014
 • Proba scrisă………………………………………….28 mai 2014,  Ora  9.00
 • Afişarea rezultatelor………………………………..29 mai 2014,  Ora 16.00
 • Depunerea contestaţiilor……………….….29 mai 2014,Orele 16.00-20.00
 • Afișarea contestaţiilor……………………..……..30 mai 2014, Orele 16.00
 • Afişarea rezultatelor finale…………………..……02 iunie 2014, Ora 16.00

 

        *Notă : Programarea inspecțiilor la clasă se stabilesc în prealabil,  în data de 19 mai, între orele 09.00-11.00

Anunț important!

Comisia a decis modificarea orei de susținere a concursului pentru ocuparea posturilor didactice, deoarece în data de 28 mai 2014 vor avea loc festivități de absolvire.

 Concursul se va susține miercuri, 28 mai ora 14.00, la sediul şcolii din str. Plevnei, nr. 2A, Buzău.

Toate celelalte date nu se vor modifica!